Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Kontakt s biologickou rodinou

Jako pěstouni máte zákonnou povinnost podporovat dítě v kontaktu se svou biologickou rodinou, nebránit mu a naopak udržovat sounáležitost mezi svěřeným dítětem a původní rodinou. Výjimku tvoří situace, kdy soud ve svém rozhodnutí výslovně upraví styk s rodiči, úplně je zbaví či omezí v rodičovské zodpovědnosti. Pěstounství není osvojením a tudíž vazby s biologickou rodinou svěřením dítěte do pěstounské péče nezanikají.

Právo dítěte na kontakt s biologickou rodinou

Podle Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a také podle zákona č. 359/1999 Sb. (o SPOD) má každé dítě právo na to vědět, kdo jsou jeho rodiče az jakého prostředí pochází. Má také právo na to být se svými rodiči v kontaktu, je-li to v jeho zájmu.

Podle občanského zákoníku by každé dítě vyrůstající v náhradní rodinné péči mělo o této skutečnosti vědět nejpozději do 6 let svého věku.

Na koho se obrátit

Bojíte se setkání s původní rodinou svěřeného dítěte? Nevíte, jak s dítětem hovořit o biologických rodičích? Potřebujete zprostředkovat kontakt?

Na všechny otázky týkající se povinnosti pěstounů udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou odpoví váš průvodce rodiny. Nebojte se téma otevřít na příštím pravidelném setkání nebo mu zavolejte. 

kontakt s biologickou rodinou

Proč je důležité udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou

Z našich zkušeností jasně vyplývá, že nejhorší pro dítě není zjištění, že nežije ve své biologické rodině, ale fakt, že mu tuto informaci z nějakého důvodu jeho nejbližší, tedy pěstouni, zatajili. Dítě ztrácí důvěru k pěstounům a začíná pochybovat i o dalších věcech, které dosud bralo jako samozřejmou součást svého života. Je zklamané, ztrácí pevnou půdu pod nohama. Dítě ohrožuje:

 • velká nejistota (kdo jsem a kam patřím),
 • nezdravé ztotožnění se s negativním chováním rodičů (rodiče jsou špatní, já jsem také špatný)
 • idealizace rodičů.

Zejména v období dospívání má dítě potřebu popřít vše, čím dosud žilo, odpoutat se od pečujícího a dospět. V této době je pro dítě rodič ideál.

„Máma by mi jistě všechno dovolila a určitě by se ke mně chovala mnohem lépe, kdybychom spolu žili.“

Z našich zkušeností víme, že pokud od raného věku probíhá bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči, dítě je schopné vnímat svého rodiče reálně a tvoří si jeho skutečný obraz. Samo dokáže porovnat, jak žije ono v nové rodině a jak žije jeho rodič, dokáže rozlišit i případnou manipulaci ze strany rodiče.

„Více škody napáchá to, když dítě není v žádném kontaktu se svým rodičem. Dítě potřebuje vidět a znát pravdu.

Často se setkáváme s tím, že pěstouni neví, jak s dítětem o jeho rodičích hovořit. I toto téma může být součástí spolupráce pěstounů s průvodcem. S dítětem už od útlého věku můžeme hovořit o jeho historii formou pohádek nebo her, seznamovat ho tak s tím, že některé děti mají dvě maminky a dva tatínky apod. 

Formy kontaktu dítěte s biologickou rodinou

Kontakt může být osobní, ale také telefonický nebo písemný. Není přesně stanoveno, jak často a jak dlouho by měl kontakt probíhat.Vždy se řídíme individuálním nastavením dítěte a jeho zájmem. Při nastavování kontaktů spolupracujeme s pěstouny a svěřeným dítětem, biologickou rodinou a sociálním pracovníkem OSPOD.

podoby kontaktu s biologickou rodinou

asistovany kontakt s biologickym rodicem

zprostředkované kontakty dětí s biologickou rodinou

Pokud je z nějakého důvodu realizace kontaktu složitá, je možné kontakt zprostředkovat přes pracovníka doprovázející organizace Rozum a Cit. Potom se jedná o tzv. zprostředkovaný (facilitovaný) kontakt, který volíme zejména v těchto situacích:

 • problematické chování biologického rodiče,
 • narušené vztahy mezi pěstouny (často prarodiči) a biologickými rodiči dítěte,
 • rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody,
 • pobyt rodičů je neznámý.

Jak zprostředkovaný kontakt probíhá

Z praxe víme, že pěstoun je ve většině případů schopen zprostředkovat kontakt svěřeného dítěte s jeho biologickou rodinou sám a bez asistence doprovázející organizace. Rozumíme však vašim případným obavám z realizace osobního setkání či jiné formy kontaktu a jsme připraveni vám být oporou a se vším vám pomoci.

Při setkání s pěstounskou rodinou zjišťuje průvodce rodiny všechna důležitá fakta a přání dítěte i pěstouna

 • Zprostředkovaný kontakt zajišťuje průvodce rodiny, případně další pracovník organizace.
 • Průvodce kontaktuje pěstouna, dítě, pracovníka OSPOD a také biologického rodiče a zjistí představy a možnosti všech zúčastněných, poté společně sepisují Dohodu o zprostředkovaný kontaktu.
 • Dohoda popisuje pravidla kontaktu (jak a kde bude kontakt probíhat, jak často, jak dlouho, kdo se ho bude účastnit, jaká jsou třeba dodržovat pravidla).
 • Průvodce vyhodnocuje, jak kontakt probíhá a poté zjišťuje vliv kontaktu na chování a prožívání dítěte, závěry konzultuje s OSPOD dítěte apod. 

asistovany kontakt

Cílem zprostředkovaného kontaktu by mělo být jednak nastavení pravidelného, bezpečného a přehledného kontaktu dítěte s biologickým rodičem, ale také nastavení pravidel tak, aby bylo možno v kontaktu pokračovat i nadále bez nutnosti asistence průvodce.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív