Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

INFORMACE O PRAVIDLECH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizace Rozum a Cit, z. s.; se sídlem Na Výsluní 2271, 250 01 Říčany (korespondenční adresa ; Rozum a Cit, z. s., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 – Nusle) ,IČ: 708 28 181, email: rozumacit@pestouni-rac.cz; tel: 730 157 063 (dále jen „správce”) je nezisková organizace, která pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR. Cílem činnosti je vytváření provázané struktury podpůrných aktivit pro pěstounské rodiny a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči.

Rozum a Cit, z. s. je oprávněn v souladu s vydaným Pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí Krajským úřadem Středočeského kraje, zpracovávat osobní údaje klienta a nakládat s nimi v rozsahu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v aktuálním znění, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Rozum a Cit, z. s. zpracovává osobní údaje klientů, které jsou nezbytné pro doprovázení, poradenství, školení a jiné služby poskytované jednotlivým klientům. Rozum a Cit jako správce osobních údajů plně respektuje a ctí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, zpracovává je korektně, zákonně a transparentně v nezbytném rozsahu, ve vztahu k účelu zpracování.


Vymezení základních pojmů:

Osobní údaj - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjekt údajů - fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují. 
Citlivý údaj - osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky (zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace).

Shromažďování osobních údajů - jedním ze způsobů zpracování osobních údajů. Jedná se o systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování. Shromažďování by mělo předcházet stanovení účelu zpracování osobních údajů a rozsah informací, které budou shromažďovány, tak, aby shromažďování bylo zákonné.

Zpracovatel - každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona.


Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

Rozum a Cit, z. s. jako správce pověřuje, za podmínek níže uvedených zpracovatele: 

společnost BugBeaters s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 099 96 605 ke zpracování osobních údajů klientů (dále jen „Zpracovatel“). Osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány, archivovány a předávány zejména elektronicky. 

 • Přístup k elektronickým datům je na straně Správce a Zpracovatele chráněn oproti neoprávněnému přístupu systémem hesel a certifikátů a přístup k dokumentům v papírové podobě je chráněn zamezením přístupu nepovolaných osob do prostor Správce, ve kterých jsou tyto dokumenty uchovány. 
 • Správce i Zpracovatel mohou vykonávat svou činnost prostřednictvím svých zaměstnanců, případně dalších spolupracujících osob, které jsou ke Správci či k Zpracovateli zavázány povinností mlčenlivosti. 

Správce i Zpracovatel mohou zpracovávat a shromažďovat osobní údaje klienta pouze pro účely: 

 • specifické účely, pro které klient poskytl organizaci Rozum a Cit, z. s. své osobní údaje, jsou vždy uvedené ve formuláři, smlouvě či dohodě, který klient podepsal a jehož kopii klient obdržel; 
 • plnění práv a povinností organizace Rozum a Cit, z. s. v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; (zejména služby na základě Dohody o výkonu pěstounské péče nebo jiné formy doprovázení)  


Doba zpracování a shromažďování osobních údajů 

Správce i Zpracovatel budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, resp. archivovat písemnosti či média obsahující příslušné údaje, po dobu poskytovaní doprovázení, poradenství, školení či služby klientovi, a dále po dobu určenou dle zákona nebo podmínek projektu (v případě, že služby klientovi byly poskytovány na základě finančního příspěvku projektu ČR, EU, popřípadě jiného projektu), maximálně pak po dobu 15 let od poskytnutí poslední služby či poradenství klientovi. 


Podmínky shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením EU, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požadovat od Správce nebo Zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. 
 • Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.  
 • Poskytnutí osobních údajů klientem je dobrovolné a klient může souhlas odvolat. V případě potřeby informace, vysvětlení, stížnosti či s jinou žádostí ohledně Vámi poskytnutých osobních údajů se obraťte na organizaci Rozum a Cit, z. s. písemně: Rozum a Cit, z. s., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle, a/nebo prostřednictvím zprávy rozumacit@pestouni-rac.cz.


Oblast zpracovávaných osobních údajů:

Může se jednat zejména o Osobní údaje klientů či zájemců o spolupráce s Rozum a Cit, z. s., či Osobní údaje dalších osob (např. zaměstnanců, rodinných příslušníků klienta) v rozsahu:

 • jméno, příjmení, 
 • datum narození, případně rodné číslo (je-li to nezbytně nutné pro poskytnutí služby) 
 • trvalé bydliště či jiná adresa pobytu, 
 • kontaktní údaje (v rozsahu e-mail, telefonní číslo), 
 • pohlaví, 
 • informace o rodinných vazbách, 
 • informace o sociální situaci, 
 • sporadicky rovněž údaje o zdravotním stavu a dále strukturované i nestrukturované informace a jiné údaje, které jsou nezbytné pro výkon sociálně právní ochrany dětí. 


Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív