Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Nejčastější dotazy

Co se stane, když jako pěstoun nesplním povinné vzdělávání?

Doprovodná organizace má povinnost zajistit, popř. zprostředkovat, pěstounovi vzdělávání. Monitoruje počet splněných hodin a každých 6 měsíců o tom podává zprávu OSPOD pěstouna. Fakt, že pěstoun (ne)splnil příslušný počet hodin, řeší právě OSPOD pěstouna, a to například domluvou. 


Co mám dělat, když se mnou jako s pěstounem můj OSPOD nespolupracuje, popř. vidí situaci rodiny jinak, než ji vnímám já.  

Pěstoun má právo požádat o změnu sociálního pracovníka OSPOD, případně situaci projednat s vedoucím OSPOD. Stejně tak má pěstoun právo požádat o změnu klíčového pracovníka (průvodce) nebo s doprovodnou organizací ukončit spolupráci i bez udání důvodu. Více informací najdete v sekci Dohoda o výkonu pěstounské péče.


Komu a za jakých okolností může průvodce podávat informace o mně a mé rodině? 

Všechny mimořádné situace v rodině řeší doprovázející pracovník (průvodce) s vedením doprovázející organizace a informuje také OSPOD. Na základě žádosti OSPOD může průvodce zpracovat mimořádnou zprávu mimo obvyklé období (1x za 6 měsíců), a to i bez souhlasu pěstounů.  Stejně tak je doprovázející organizace povinna umožnit oprávněným orgánům veřejné moci nahlédnout do dokumentace pěstounů. Doprovázející pracovník spolupracuje kromě OSPOD také s dalšími institucemi, jako jsou např. školy, širší příbuzenstvo, dětské domovy, občanské poradny, pedagogicko-psychologické poradny, terapeuté apod. 

Doprovázející organizace je povinna zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s výkonem sociálněprávní ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje vůči orgánům sociálněprávní ochrany dětí a dalším subjektům, pověřeným k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, soudům, Policii ČR, kontrolním orgánům. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje také na případy, kdy je zákonem uložena oznamovací povinnost. 


Jak mám napsat pravidelnou zprávu soudu o výkonu pěstounské péče?

Zpráva k soudu má určité náležitosti. Pokud si nejste jistí, jak zprávu napsat, obraťte se na sociálního pracovníka OSPOD nebo svého doprovázejícího pracovníka, kteří vám se sepsáním zprávy pomohou.


Proč dětem v PP říkat bolestnou pravdu o jejich minulosti, vždyť jim jen ublížím.

Pravdu je dětem důležité podat tak, aby je nezraňovala, ale pomáhala odpovědět jim na jejich otázky a doplnit jejich život. Pokud cítíte, že potřebujete podporu v tomto nelehkém úkolu, obraťte se na svého průvodce. Ví, jak vám pomoci a na koho dalšího se ještě můžete obrátit. 


Musí projít příbuzenecký pěstoun přípravami?

Příbuzenecký pěstoun nemusí projít přípravami, nicméně i na něj se vztahuje povinnost průběžného vzdělávání a plnění svých povinností vyplývajících z uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče.


Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí?

O tématu se více dočtete v kategorii Co je náhradní rodinná péče.


Musí se dítě v pěstounské péči vídat se svojí biologickou rodinou?

Pěstoun podporuje vztahy mezi dítětem a biologickou rodinou, pokud soud z různých důvodů neurčí jinak. Pěstounství totiž neznamená osvojení. Pěstoun má povinnost podporovat a rozvíjet vztah dítěte s původní rodinou, pokud je to v zájmu dítěte. Přečtěte si více v sekci Kontakt s biologickou rodinou.


Proč se musím jako pěstoun vzdělávat?

Povinnost dále se vzdělávat a rozšiřovat svou odbornost je pro pěstouny daná zákonem. Náhradní rodinná péče má svoje specifika a vzdělávání je koncipováno tak, aby mohli pěstouni lépe porozumět dítěti v péči a kvalitněji tak o něj pečovat. Doprovázející organizace Rozum a Cit pro své pěstouny každoročně připravuje bohatou nabídku témat z oblasti náhradní rodinné péče. Snažíme se reagovat na individuální potřeby pěstounů a nabízíme také různé formáty vzdělávání (prezenční, distanční, on-line, pobytové) tak, aby si skutečně každý mohl vybrat. Prohlédněte si aktuální nabídku Vzdělávání pro pěstouny.


Dítě svěřené do mé péče bude brzy plnoleté. Zaniká tím pěstounská péče?

Dnem, kdy dítě v pěstounské péči tzv. zletí, zaniká spolupráce s doprovázející organizací i s OSPOD. Rodině zůstává nárok na dávky pěstounské péče, avšak nejdéle do konce studia svěřeného dítěte nebo nejdéle do 26 let jeho věku.


Kolik stojí spolupráce s doprovázející organizací?

Pro pěstouny je spolupráce s doprovázející organizací bezplatná. Doprovázející organizace dostávají každoroční příspěvky od státu na práci s pěstouny. Rozum a Cit se navíc snaží získávat finanční prostředky i jinou cestou tak, abychom mohli pokrýt širší potřeby pěstounů, než stanovuje zákon.


Jsem v evidenci pěstounů na přechodnou dobu a čekám na svěření dítěte do péče. Mohu i v tuto chvíli čerpat podporu od doprovázející organizace?

Ano, můžete. Dohoda o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu trvá i po dobu tzv. pohotovosti pěstouna nebo ve chvíli, kdy čerpá regenerační lhůtu. Váš doprovázející pracovník je vám k dispozici pro konzultace, zprostředkování odborné pomoci, asistenci při přebírání nového dítěte apod.


Můžu se stát pěstounem i v případě, že jsem bez partnera?

Ano, pěstounem nebo pěstounkou se můžete stát i v případě, že nemáte partnera. Je však zapotřebí zvážit své možnosti a zmapovat zdroje podpory ve svém okolí, které vám budou na nelehké cestě pěstounství oporou. Pracujeme s mnoha úžasnými pěstouny a pěstounkami, kteří dokážou vytvořit milující a podnětné výchovné prostředí i bez přítomnosti partnera.


Jaké výhody pro mě plynou z uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče?

Uzavřením dohody s doprovázející organizací získáváte možnost bezplatného vzdělávání, nárok na odbornou pomoc, finanční příspěvek na odlehčení a mnoho dalšího. Zároveň pro vás z dohody plynou určité povinnosti. Dočtěte se více v sekci Práva a povinnosti pěstounů. Statusem pěstouna mimo jiné získáváte také nárok na dávky pěstounské péče.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív