Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

„Každé dítě má právo vyrůstat v milující rodině.“

POSLÁNÍ

Usilujeme o to, aby každé dítě vyrůstalo v milujícím rodinném prostředí.  
Všestranně podporujeme pěstouny pečující o děti, které z jakéhokoliv důvodu v původní rodině vyrůstat nemohou.  
Chceme, aby tyto děti mohly prožít šťastné dětství, které je předpokladem k úspěchu v dospělém životě.

CÍLE

  • Dítě vyrůstá v podnětném rodinném prostředí, ve kterém je spokojené a prospívá.
  • Dítě ví, proč vyrůstá v pěstounské rodině, je seznámeno se svou historií.
  • Pěstouni kompetentně naplňují potřeby přijatého dítěte, znají svá práva a povinnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Naší cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny z Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje.

NAŠE HODNOTY A PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

„Jsme kompetentní, respektujeme vás a jsme společensky angažovaní. A ještě něco navíc…..“

Vědomí konkrétních hodnot a jejich vzájemné sdílení je pro pracovníky v každé organizaci klíčové. Znalost hodnot organizace poskytuje každému vodítko, jak jednat v určitých situacích, jak se vztahovat ke kolegům, svému zaměstnavateli a v případě pomáhajících profesí především ke klientům.

V roce 2022 jsme v naší organizaci Rozum a Cit revidovali naše organizační hodnoty. Ujasnili jsme si, že kompetence, respekt, společenská angažovanost a k tomu něco navíc jsou pro nás hlavní klíč, jak naplňovat naše poslání při doprovázení pěstounských rodin.  Ve všech situacích, které v práci řešíme, jsou to naše hlavní kotvy, které nás zklidňují a stabilizují.

KOMPETENCE

Co pro nás znamená, že jsme kompetentní? Průběžně se vzděláváme, využíváme supervizní a intervizní nástroje i kazuistická setkání. Naši zaměstnanci rozumí tomu, co děláme, proč to děláme a jak to máme dělat.

Pro naše klienty se snažíme mít stále nejnovější potřebné informace, které poskytujeme srozumitelnou formou. Sami se proto průběžně školíme ve změnách legislativy. Dokážeme vhodně posoudit situaci klienta a zároveň posilujeme jeho schopnosti tak, aby co nejvíce mohl svoji situaci řešit sám. Zároveň dobře víme, že nemůžeme vědět vše, dokážeme si to přiznat a pracovat s tím. Máme sebereflexi. 

Angažujeme se v odborném rozvoji našeho oboru. Účastníme se konferencí, pracovních skupin i setkávání v rámci odborných platforem, zapojujeme se do různých projektů. Chceme přispívat k rozvoji a zkvalitnění systému sociálně právní ochrany dětí v České republice. Naše odborná práce má ale přesah i do jiných oborů, realizovali jsme projekt věnovaný podpoře znevýhodněných dětí ve školství - Rozum a Cit pro školy.

RESPEKT

Jak Rozum a Cit respektuje své klienty, zaměstnance i společnost, ve které působí? Víme, že klient je expert na vlastní život. Nehodnotíme způsob, jak žije, budujeme s ním otevřený a partnerský vztah. Poskytujeme prostor pro zpětnou vazbu.  Hovoříme a píšeme o klientech s úctou. Citlivě pracujeme s rodinným systémem jako s živým organismem. Spolupracujeme na hledání řešení na míru danému klientovi. Používáme principy aktivního naslouchání a přijímacího rozhovoru. Citlivě otevíráme témata, na která máme s klientem rozdílný názor. Uznáváme odmítavý postoj klienta, informujeme ho o důsledcích. 

V rámci organizační kultury jsme otevření podnětům ze strany zaměstnanců, bereme v potaz jejich potřeby a podporujeme soulad jejich pracovního a soukromého života. Zároveň se vším respektem držíme hranice u všech procesů a pozic v organizaci. Sdělujeme pravdivé informace včetně těch, se kterými není zaměstnanec v souladu, jednáme nevyhýbavě. 

Pohybujeme se v rámci nastaveného systému sociálně právní ochrany dětí, přestože můžeme mít k některým jeho jednotlivostem výhrady. Své stanovisko dokážeme opět v rámci systému otevřeně prezentovat a zároveň podávat podněty ke změnám. Chceme být konstruktivní..

SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST

O jaké projevy společenské angažovanosti se jako organizace snažíme? Aktivně se zajímáme a vyjadřujeme k aktuálním tématům rodinné a sociální politiky ČR. Svým postojem přispíváme k pozitivním změnám. Nejsme lhostejní a nejsme zdrženliví – jednáme, protože věříme, že to má smysl. Podporujeme a doprovázíme klienty při jednání s návaznými institucemi, v případě potřeby aktivně vstoupíme do jednání. Také podporujeme klienty v tom, aby se domáhali svých práv. Odstraňujeme stigmata spojená se sociálně právní ochranou dětí a sociální prací.

NĚCO NAVÍC

Do naší práce dáváme i něco navíc. Lidé v organizaci Rozum a Cit mají velké množství profesních přesahů. Jsou kreativní, rádi se rozvíjejí, vzdělávají se v oblasti psychoterapie i komunikace a neváhají využít svůj potenciál ve prospěch klientů i svých kolegyň a kolegů. Nejde o bezhraniční rozdávání vlastních sil a zdrojů, ale o dlouhodobé vytváření a kultivování atmosféry vzájemné podpory, vstřícnosti a vědomí toho, jak důležitá je sounáležitost, sdílení a vzájemnost. Pro pracovní tým stejně jako pro rodinu, tím spíše pro náhradní rodinu.

Takové jsou tedy naše hodnoty. V organizaci Rozum a Cit si zakládáme na naší odbornosti i profesionalitě a otevřené a respektující komunikaci s klienty i v pracovních týmech. V rámci nastaveného systému SPOD a kompetencí institucí se chováme proaktivně a usilujeme o funkční spolupráci. Podporujeme aktivitu i inovace a snažíme se rozpoznat a rozvíjet potenciál každého zaměstnance. Podporujeme i to, aby se zde klienti i zaměstnanci cítili co nejlépe a dostávalo se jim podpory, jakou potřebují.  

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív