Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

OSPOD a doprovázející organizace v životě pěstounské rodiny. Kdo zastává jakou funkci?

Rozhovor-2.jpgRozhodli jste se stát se pěstounem a vydat se tak na dlouhou cestu plnou odborných příprav, návštěv, setkání, rozhovorů a sběru informací. Než váš vlak dojede do cílové stanice a vy budete moci konečně v náručí sevřít vysněné dítko, setkáte se pravděpodobně s terminologií pro vás dosud neznámou. Orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) bude nejspíš prvním místem, kam se svým záměrem nabídnout milující domov opuštěnému dítěti zamíříte. Brzy se také dozvíte, že budete potřebovat „doprovázet“ a dostanete na výběr z dostupných doprovázejících organizací ve svém okolí. Je nasnadě, že vyznat se ve všech vašich právech a povinnostech pěstouna není žádný med.

V dnešním článku jsme pro vás připravili stručný přehled, v čem se liší práce OSPOD od práce doprovázející organizace a s čím konkrétně mohou pěstounům pomoci. Následující řádky tak patří všem dlouhodobým, přechodným i příbuzenským pěstounům, těm, kteří jsou již v kolečku vyřizování žádosti o zařazení do registru pěstounů a v neposlední řadě všem z vás, kteří o pěstounské péči teprve uvažují.

Jakou roli hraje v pěstounské péči OSPOD

OSPOD najdete na každém městském či obecním úřadě. V souvislosti s náhradní rodinnou péčí vede v evidenci všechny děti vhodné k umístění do náhradní rodiny a zároveň také eviduje zájemce o zprostředkování pěstounské péče či adopce. Který konkrétní OSPOD bude mít na starosti vaši rodinu, o tom rozhoduje místo vašeho trvalého bydliště. Jakmile vám bude usnesením či rozsudkem svěřeno dítě do pěstounské péče, OSPOD vůči vám zaujímá kontrolní funkci. Co si pod tím představit?

OSPOD vás dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude navštěvovat jednou za 6 měsíců a zajímat jej bude, jak o svěřené dítě pečujete. Jeho funkce je tak především kontrolní. Každému dítěti v náhradní rodinné péči sestavuje tzv. IPOD neboli Individuální plán ochrany dítěte, ve kterém určuje hlavní cíle práce s dítětem, jeho náhradní a biologickou rodinou. Kromě toho může OSPOD podávat soudní návrhy, např. na předběžné opatření, odebrání dítěte z nevyhovujícího výchovného prostředí či umístění dítěte do náhradní rodinné, popřípadě ústavní péče. Může hrát roli kolizního pracovníka v rámci soudního řízení či opatrovníka dítěte vůči soudům, notářům, policii apod. Východiskem jeho práce je vždy nejlepší zájem dítěte. Pěstounské rodině poskytuje sociální a právní poradenství a zprostředkovává kontakty na další podpůrné služby.

Rozhodně se nejedná o vyčerpávající výčet pravomocí a činností, které OSPOD vůči dětem a jejich pěstounským rodinám vyvíjí. Z uvedeného přehledu však nyní může být jasnější, že OSPOD zaujímá významnou roli státní moci a do značné míry ovlivňuje, jakým směrem se bude život dítěte vyvíjet.

V čem může pěstounům pomoci doprovázející organizaci

Pojďme si nejprve vysvětlit, co znamená doprovázení ve vztahu k pěstounským rodinám. Jde o všestrannou podporu rodiny v jejím správném fungování v nejširším slova smyslu. Ze zákona o sociálně právní ochraně dětí vyplývá, že každá pěstounská rodina musí mít uzavřenou tzv. Dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou doprovodnou organizací. Na základě této dohody vznikají pěstounům práva (například právo na zprostředkování odborné pomoci, podporu při navazování kontaktu z biologickou rodinou nebo umožnění dalšího sebevzdělávání) a také povinnosti (například umožnit a podpořit kontakt dítěte s biologickou rodinou nebo umožnit sledování naplňování dohody). Doprovázející organizace tak pořádá pravidelné vzdělávací aktivity, zajišťuje asistované kontakty s biologickou rodinou, nabízí odlehčovací služby či zprostředkovává odborné podpůrné služby (terapie, individuální poradenství, supervize). Na rozdíl od OSPOD, kde je práce s rodinou spíše kontrolního charakteru, u doprovázejících organizací se jedná čistě o podpůrnou roli. K tomu napomáhá také povinnost realizovat osobní návštěvu v rodině minimálně jednou za 2 měsíce. Díky tomu vzniká postupně mezi rodinou a doprovázejícím pracovníkem bezpečný vztah založený na vřelém a lidském přístupu.

Co očekávat od průvodce v pěstounské rodině

Role průvodce nebo též klíčového pracovníka rodiny je opravdu všestranná a dá se říci, že v jeho pracovním životě není žádný den stejný. Vlajkovou lodí je vždy podpora pěstounských rodin jako celku, a to s ohledem na jejich individuální situaci. Pro bližší představu, konkrétní témata se pak mohou věnovat:

  • výchově dítěte,
  • školní problematice,
  • komunikaci mezi jednotlivými členy domácnosti i širší rodiny,
  • zvláštním potřebám a specifickým projevům dětí v pěstounské péči,
  • předávání důležitých informací,
  • definování vzdělávacích potřeb pěstounů a zprostředkování potřebných školení,
  • osvětlování práv a povinností pěstounů,
  • propojení pěstounů s dalšími návaznými odbornými službami.

Průvodce se stává jakýmsi prostředníkem mezi jednotlivými členy rodiny. Protože se pravidelně setkává i se samotným dítětem v náhradní péči, má prostor pro zjištění jeho potřeb, přání a vyjádření pocitů, o kterých se dítě může zdráhat mluvit před pěstounem. Pracovník se zjištěnými informacemi dále pracuje a zapojuje všechny dotčené osoby tak, aby docházelo k naplňování potřeb dítěte. V praxi se občas stává, že pokud rodina řeší nějaké závažné situace, je schopna si je vyřešit sama, ale velkou podporou je pouhá přítomnost průvodce právě v roli podpory. Může rodinu doprovázet k soudu, do pedagogicko-psychologické porady, do ústavního zařízení nebo být přítomen setkání s biologickou rodinou. Pomáhá zde potom osvětlit problematiku náhradní rodinné péče, neboť není ojedinělé, že řada odborníků se v ní neorientuje. Klíčový pracovník může být rodině užitečný ve chvíli, kdy potřebuje pomoci s vyplněním formulářů a žádostí nejrůznějšího charakteru, které se k pěstounské péči pojí. Působí také jako koordinátor týmu institucí a lidí, kteří s rodinou spolupracují, například OSPOD, terapeut, psycholog, škola, policie či kurátor, a usnadňuje tok informací. Pravidelně též podává zprávu o výkonu pěstounské péče v rodině příslušnému OSPOD.

Každému průvodci je na plný pracovní úvazek přiřazeno okolo 21 rodin, kterým se věnuje minimálně jednou za 2 měsíce. U spousty rodin je však kontakt daleko četnější podle toho, co se v rodině zrovna řeší. Díky takto intenzivnímu kontaktu může skutečně dojít k navázání kvalitního podpůrného vztahu. Rodina se poté cítí bezpečně, je si jistější a motivovanější ke zvládání své role náhradního vychovatele. Obrovskou roli zde hraje osobnost průvodce, jeho odborné znalosti, schopnosti a zkušenosti včetně aktivního přístupu a chuti obhajovat zájmy rodiny.

Rozdíl mezi doprovodnou organizací a orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Z výše uvedeného jsou rozdíly mezi oběma institucemi patrné. Na jedné straně kontrola, na druhé podpora. Co je však žádoucí a téměř nezbytné, je rovnováha mezi oběma póly a vzájemná pozitivní spolupráce. OSPOD znají pěstounské rodiny, ale mnohdy jim mohou uniknout detaily z jejich soužití. Ty naopak může zachytit doprovázející pracovník a včas tak upozornit na problém, který je nutné řešit. V součinnosti s OSPOD potom činí vše pro nejlepší zájem dítěte.

Pravdou zůstává, že pěstouni si mohou doprovázející organizaci zvolit sami. Tuto funkci mohou zastávat organizace pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dle zákona 359/1999 Sb., tedy i samotný OSPOD. Pokud se pěstouni rozhodnou být doprovázení svým OSPOD, dostává se sociální pracovník do kolize, kdy na jedné straně vykonává roli kontrolní a na druhé straně podpůrnou. V tomto případě potom nemusí dojít k navázání důvěry a práce s rodinou je ztížená. Pěstouni se tolik neotevřenou a mohou mít obavy sdělovat své pocity, starosti a obavy. V tuto chvíli je doprovázení jen formalitou a pozbývá smyslu.

Věříme, že Vám již nyní funkce jednotlivých zástupců jasnější. Pokud by vás k tématu zajímalo cokoli dalšího, nebojte se nám napsat. Aktuálně nabízíme volná místa pro rodiny, které hledají doprovázející organizaci nebo chtějí stávající doprovázející organizaci změnit. Těšíme se na vás!

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív