Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Práva a povinnosti pěstounů

S uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče vznikají pěstounům konkrétní práva a také povinnosti vyplývající z právních předpisů (zejména zákon o SPOD, Úmluva o právech dítěte, apod.). Na co máte jako pěstouni nárok a co vám doprovázející organizace Rozum a Cit nabízí?

Právo na Krátkodobou pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě

Pěstouni mají ze zákona právo na pomoc při zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě, a to v zákonem stanovených případech. Průvodci během spolupráce s rodinou mapují síť blízkých osob dítěte a pěstouna a vypracovávají Plán krátkodobé pomoci. Přečtěte si více o Krátkodobé pomoci, kterou doprovázející organizace Rozum a Cit svým pěstounům nabízí.

Právo pěstounů na krátkodobou pomoc.jpg

Právo pěstounů na odlehčení.jpg

Právo na odlehčení

Pěstouni mají právo na pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě starší 2 let, tzv. dovolenou, a to v rozsahu 14 dnů za rok.

Odlehčení zajišťujeme buď formou námi organizovaných letních táborů a odlehčovacích akcí pro děti, nebo ve formě finančního příspěvku za obdobné aktivity, které pěstoun pro dítě sám zajistí.

Více o této pomoci pěstounům se dočtete v Odlehčení a krátkodobá pomoc.


Právo na zprostředkování odborné pomoci

Pěstouni či svěřené děti mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci. Průvodce průběžně mapuje situaci v rodině a vyhodnocuje potřebu odborné pomoci. V případě, kdy průvodce zachytí potřebu a vhodnost odborné pomoci, doporučí klientovi kontakt na odborného pracovníka v rámci organizace Rozum a Cit, případně jiného odborníka v regionu. Seznamte se s nabídkou terapií a odborného poradenství, kterou Rozum a Cit pěstounům nabízí.

Pro pěstouny-Doprovázení pěstounů-Práva a povinnosti

Právo pěstounů kontakt s bio rodinou.jpg

Právo na pomoc při kontaktu s biologickou rodinou

Podpora navazování a rozvíjení kontaktů dítěte s jeho biologickou rodinou je jedna ze základních potřeb dětí v pěstounské péči. Kontakt předchází a zabraňuje nezdravé idealizaci biologické rodiny u dítěte, podporuje rozvoj identity a posiluje možnost případného návratu dítěte do biologické rodiny.  Pěstounům proto vzniká povinnosti udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči, a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud nestanoví jinak.

Úkolem průvodce zůstává přinášet téma kontaktu dítěte s biologickou rodinou během konzultací s pěstouny, vyhodnocovat rizika a hledat s rodinou takový způsob kontaktu, který bude pro dítě přínosný a bezpečný. V případě potřeby může průvodce rodiny zajistit zprostředkovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte.

Právo na zajištění bezplatného vzdělávání a zvyšování dovedností

Pěstouni mají zákonnou povinnost vzdělávat se v rozsahu 24 hodin za daný rok. Vzdělávání pěstounů plánuje průvodce s rodinou dle jejích individuálních potřeb. Při uzavření dohody a následně na začátku každého roku spolupráce je vytvořen tzv. Vzdělávací plán pěstouna. Věděli jste, že 24 hodin povinného vzdělávání musí splnit oba manželé, jsou-li pěstouny společně?

Rozum a Cit zajišťuje nabídku vzdělávání tak, aby si pěstouni mohli svou povinnost pohodlně splnit. Více o naší pestré škále seminářů, klubů či on-line akcích se dočtete ve Vzdělávání pěstounů.

Pro pěstouny-Doprovázení pěstounů-Práva a povinnosti

Pro pěstouny-Doprovázení pěstounů-Práva a povinnosti

Povinnost umožnit sledování naplňování Dohody

Pěstouni jsou povinni umožnit sledování naplňování Dohody
a spolupracovat se svým klíčovým pracovníkem
. Návštěvy probíhají zpravidla v domácnosti pěstounů. Doprovázejícímu pracovníkovi musí být umožněno hovořit s dítětem o samotě, avšak vždy po dohodě s pěstounem.

Každých 6 měsíců zpracovává průvodce doprovázející organizace Rozum a Cit zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče, kterou předá místně příslušnému OSPOD. S obsahem zprávy pěstouny i dítě vždy seznámíme. Pěstouni mají právo vyjádřit své připomínky k obsahu půlroční zprávy, kterou předáme místně příslušnému OSPOD.

Pěstouni jsou povinni bezodkladně sdělit klíčovému pracovníkovi všechny důležité skutečnosti spojené s výkonem pěstounské péče a umožnit mu vykonat předem ohlášenou návštěvu v domácnosti.

Právo na stížnost

Právo na stížnost

Klienti Rozum a Cit, z. s. si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaných činností, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. 

Rozum a Cit, z. s. má pro vyřizování stížností stanovena následující vnitřní pravidla:

Stížností rozumíme nespokojenost klienta s kvalitou nebo způsobem poskytovaných činností. Podání podnětu nebo stížnosti můžete učinit při osobním setkání ústně, dále telefonicky, elektronicky, dopisem, prostřednictvím schránky na podněty, připomínky a stížnosti. Řešení podnětu či stížnosti se věnuje odpovědný pracovník. Stížnost vždy řeší přímý nadřízený pracovníka, kterého se stížnost týká.

Pokud nebudete s řešením stížnosti spokojen/a, můžete se poté obrátit na výkonnou ředitelku organizace, případně na předsednictvo organizace.

Pokud se budete chtít obrátit na další nadřízené a nezávislé orgány, kontakty uvádíme níže. Na Váš podnět či stížnost Vám vždy odpovíme písemně.

Pokud neuvedete v podnětu nebo stížnosti své jméno ani adresu, vyřízení Vaší záležitosti zveřejníme vždy na nástěnce na pracovišti, kde pracuje váš průvodce. Všechny podněty a stížnosti evidujeme v písemné podobě a využíváme je ke zlepšení spolupráce s Vámi. Lhůta pro vyřízení Vašich podnětů a stížností je 30 dní.

Nespokojenost s vyřízením podnětů a stížností:

Pokud nejste spokojen/a s řešením Vašeho podnětu nebo stížnosti v naší organizaci, můžete se obrátit na tyto nadřízené a nezávislé orgány:

Kontakty na nadřízené orgány:
1. Krajský úřad Středočeského kraje – Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
tel: 257 280 111
2. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – Na Poříčním právu 1/376,
128 01 Praha 2, tel: 221 921 111

Kontakty na nezávislé orgány:
1. Veřejný ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel: 542 542 777
2. Český helsinský výbor – Štefánikova 216/21, 150 00 Praha – Smíchov,
tel: 257 221 142

Nejsou vám některá práva o povinnosti jasná?

Všechny otázky rádi zodpovíme.

Kontaktujte nás

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív