Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Typy pěstounské péče

pěstounská péče 

Pěstounem se stává člověk, který se dobrovolně rozhodne přijmout do své rodiny ohrožené dítě a věnovat svůj čas jeho výchově a péči o něj. Dítě do pěstounské rodiny přichází na základě rozhodnutí soudu. Předtím však musí pěstoun projít potřebnými přípravami pro zájemce o pěstounskou péči.

Kdy je vhodné dítě svěřit do zprostředkované pěstounské péče

Tato forma pěstounské péče je vhodná pro děti, u nichž se předpokládá, že jejich pobyt mimo rodinu bude delší než rok. O dítě nemůže pečovat rodič ani nikdo jiný z jeho blízké rodiny. Najdou-li se pro dítě vhodní pěstouni, má tato forma náhradní rodinné péče přednost před ústavní výchovou.

Jak vypadá zprostředkovaná pěstounská péče v praxi

Maruška byla odebrána své matce, když jí byly tři roky. Matka byla uživatelkou drog a dlouhodobě zanedbávala péči o dceru. Otec nebyl znám a v širší rodině se nenašla žádná vhodná osoba, která by byla schopna se o holčičku postarat. Maruška má babičku, která je však v invalidním důchodu a na každodenní péči si netroufá. Maruška byla zařazena do evidence dětí vhodných do pěstounské péče. Kraj následně vyhledal vhodnou rodinu a Maruška byla svěřena do dlouhodobé pěstounské péče. Dnes je jí 8 let a v rodině dobře prospívá. S pěstouny si povídali o tom, kdo je její matka a proč s ní nemůže vyrůstat. Maruška ví, že pokud bude chtít, pěstouni a doprovázející pracovník jí pomohou s matkou navázat kontakt. Pravidelně se vídá s babičkou, kterou má moc ráda.

Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Pěstounská péče na přechodnou dobu je speciální forma pěstounství a za ideálních podmínek trvá maximálně 1 rok. Z vážných důvodů může být však soudně prodloužena. Pěstoun na přechodnou dobu je profesionál a pěstounství se stává jeho zaměstnáním.

Kdy je vhodné dítě svěřit do pěstounské péče na přechodnou dobu

Využívá se v těch případech, kdy dítě nemůže ze závažných důvodů nadále zůstávat ve své biologické rodině. Typicky se jedná o děti v těchto životních situacích:

  • děti, u nichž se čeká, než dají rodiče souhlas s osvojením,
  • novorozenci i starší děti, o které se rodiče aktuálně nemohou postarat ze zdravotních, psychických nebo sociálních důvodů (výkon trestu, tíživá finanční či bytová situace).

U dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu je předpoklad, že se situace v biologické rodině vyřeší a nastanou vhodné podmínky, které dítěti umožní se do rodiny vrátit. Avšak pokud je zřejmé, že se situace v rodině nezlepší, dítě jde z pěstounské péče na přechodnou dobu do dlouhodobé pěstounské péče, v horším případě do ústavní výchovy, nenajde-li se vhodný pěstoun. Pokud dají rodiče souhlas s osvojením, může být dítě předáno do adopce.

Jak vypadá pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi

Marcela je pěstounkou na přechodnou dobu a před třemi měsíci jí byl do péče svěřen malý Martínek, kterého přebírala rovnou z porodnice. Rodiče nemají práci a bydlí na ubytovně, kde nejsou vhodné podmínky pro péči o dítě. Marcela úzce spolupracuje se sociální pracovnicí dítěte, která monitoruje situaci rodiny a podporuje rodiče ke zlepšení životní situace, aby se Martínek mohl do rodiny vrátit. Ve spolupráci s doprovázející organizací probíhají asistované kontakty chlapce s rodiči. Marcela s Martínkem absolvuje veškeré potřebné lékařské prohlídky a vytváří láskyplné výchovné prostředí tak, aby měl chlapec možnost vytvořit si pevnou citovou vazbu. Pořizuje také fotky a zaznamenává chlapcovy pokroky do Knihy života. Podaří-li se rodičům zajistit podmínky pro péči o Martínka, Marcela bude postupně chlapce připravovat na návrat a překlápět citové pouto na rodiče

nezprostředkovaná pěstounská péče 

Péče příbuzných či osob blízkých je vůbec nejčastější formou pěstounství v České republice. Dítě se nejčastěji svěřuje do péče prarodičů, praprarodičů nebo jiných osob, které mají k dítěti příbuzenskou vazbu, nebo jsou mu blízké.

Kdy je vhodné dítě svěřit do nezprostředkované pěstounské péče

Tento typ pěstounské péče se upřednostňuje před ostatními typy náhradní rodinné péče, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte.

Velkou výhodou je, že o dítě je pečováno ve známém prostředí a dítě často zůstává součástí vlastní rodiny, což má pozitivní vliv na jeho identitu, stabilitu a mnohdy i duševní vývoj. Nezpřetrhají se vazby, které dítě se svými příbuznými má, dítě se může snadněji identifikovat s obrazem svých biologických rodičů.

Specifika nezprostředkované pěstounské péče

Nezprostředkovaná pěstounská péče má ale i své nevýhody. Zejména fakt, že neprobíhá proces zprostředkování, tedy proces výběru určité fyzické osoby, která je vhodná stát se pěstounem konkrétního dítěte. 

Nezprostředkovaní pěstouni neabsolvují jinak povinnou přípravu a neprocházejí psychologickými testy. Mohou jim potom chybět komplexní informace o aspektech psychologického vývoje dětí v náhradní rodinné péči.

Problémem může být motivace — příbuzenští pěstouni mohou cítit jako povinnost postarat se o dítě, ačkoliv nemusí pravdivě reflektovat svou současnou situaci i své možnosti. S tím souvisí i věk pěstounů, zejména jde-li o pěstouny prarodiče a praprarodiče.  S přibývajícím věkem se může zvětšovat rozdílnost mezi generacemi, což může být zdrojem svárů a nepochopení. Mohou zde hrát roli i patologické styly výchovy, které jsou předávány na další generaci, nebo nedostatečné porozumění traumatu dítěte a neochota se dále vzdělávat.

Ať tak či tak, záleží vždy na tom, aby byla péče v souladu se zájmy dítěte a dítě se v rodině cítilo bezpečně, milované a přijímané.

Poručnictví

Poručnictví je forma zákonného zastoupení dítěte a pěstounské péči je velice podobná.

Kdy se hodí zažádat o poručnictví

Poručníka vždy stanovuje soud, a to v případech, kdy není ani jeden z rodičů schopen zastupovat své dítě. Takovými případy jsou například smrt rodičů, pozastavení nebo naopak zbavení rodičovské zodpovědnosti, a pokud nejsou rodiče v plném rozsahu způsobilí k právním úkonům. Cílem poručnictví je tedy ochrana nezletilého dítěte, které vzhledem ke svému věku není způsobilé k právním úkonům.

Jaké jsou předpoklady stát se poručníkem

Poručníkem soud ustanovuje zpravidla fyzickou osobu, která je buď příbuzným dítěte, nebo osobou blízkou. Výkon poručnické péče je pod pravidelným soudním dohledem jak z hlediska správy majetku dítěte, tak také ohledně jeho osobních záležitostí. 

Co může poručník navíc oproti pěstounovi, co naopak Navíc musí 

Oproti pěstounovi má poručník všechna práva a povinnosti jako rodič. Také mezi dítětem a poručníkem nevzniká ze zákona stejný poměr jako mezi rodiči a dítětem.

Poručníkovi stejně jako pěstounovi náleží dávky pěstounské péče, a to za podmínky, že o dítě osobně pečuje.

Ostatní typy náhradní rodinné péče

Osvojení

Osvojení je další formou náhradní rodinné péče. Osvojitelem se může stát člověk, který dosáhl zletilosti a zároveň je dostatečně vyzrálý na to, aby dovedl o dítě pečovat a zajistil mu tak řádnou výchovu a všestranný fyzický, psychický a sociální rozvoj. V zákoně najdeme základní pravidla, za kterých je možné žádat o osvojení, a také podmínky, za kterých se o osvojení žádat nemůže. Osvojení např. nemůže vzniknout mezi příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. K osvojení je potřeba souhlas biologických rodičů, pokud nejsou zbaveni rodičovských práv nebo zjevně nemají o dítě zájem. Zároveň je možné tento souhlas do tří měsíců zrušit. Dalo by se říci, že osvojení znamená přijetí cizího dítěte za vlastní s cílem vytvořit mu bezpečný, opravdový a harmonický domov.

Svěření dítěte do péče jiné osoby

Dítě je svěřeno do péče jiné osoby v případech, kdy o dítě nemůže pečovat rodič ani poručník, a pokud to vyžaduje zájem dítěte. Soud v takových případech vymezuje rozsah práv a povinností pečujících vůči dítěti. Tato forma péče bývá využívána v případě, kdy se najde v okruhu dítěte osoba příbuzná nebo blízká, která je schopna se dítěte ujmout a má o něj zájem. Dítě tak zůstává v péči osob, které zná a má k nim důvěru. Nejčastěji to bývají prarodiče dítěte.

Na rozdíl od pěstounství při této formě péče nevzniká nárok na odměnu pěstouna (příspěvek při pěstounské péči). Zároveň odpadá povinnost uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče. Dále soud stanovuje rodičům vyživovací povinnost a pečující mají právo s výživným hospodařit dle zájmu a potřeb dítěte.

Rozdíl mezi osvojením a pěstounstvím

Osvojení

Pěstounství

vzniká stejný příbuzenský vztah jako mezi rodiči a dětmi, vztah s původní rodinou zaniká

nevzniká příbuzenský vztah, je zachována rodičovská zodpovědnost biologických rodičů

osvojitelé jsou zapsáni v rodném listě dítěte

v rodném listě dítěte jsou zapsáni biologičtí rodiče

dítě automaticky získává příjmení osvojitelů

dítěti zůstává původní příjmení

péče o osvojené dítě nepodléhá žádnému zvláštnímu dozoru OSPOD

pravidelná kontrola  ze strany OSPOD a nutnost uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče

osvojitel nepobírá žádné speciální dávky

pěstoun pobírá dávky — odměna pěstouna (příspěvek při pěstounské péči) a příspěvek na úhradu potřeb dítěte

osvojitel má vůči dítěti všechna práva a povinnosti jako rodič

pěstoun má omezená práva, pokud nejsou rozšířena na základě soudního rozsudku

kontakt s biologickou rodinou nemusí být udržován

povinnost udržovat kontakt s biologickou rodinou dítěte, je-li to v zájmu dítěte

zájemci o osvojení procházejí odbornou přípravou pro budoucí osvojitele

zájemci o pěstounství procházejí odbornou přípravou pro pěstouny (s výjimkou nezprostředkovaných pěstounů)

není povinnost pravidelného vzdělávání

povinnost vzdělávat se 24 hodin/rok

není právo na odlehčení

právo na odlehčení v rozsahu 14 dní

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív