Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Slovníček pojmů

Attachment

V překladu též teorie citové vazby, která se začíná formovat od raného dětství mezi dítětem a pečující osobou. To, jakým způsobem jsou naplňovány potřeby dětí, rozhoduje o jejich budoucím vztahu k okolnímu světu. Děti vyrůstající od narození v milujícím a podnětném prostředí se cítí v bezpečí, mají důvěru k lidem i okolnímu světu. Mají tak předpoklad zdárného vývoje a šťastného života. Pokud je ale stejné dítě od počátku zanedbáváno, nikdo si jej nevšímá nebo jej dokonce ohrožuje, získává potom odlišný obraz o světě, a to negativně ovlivní celý jeho další vývoj. Takové děti se potom potýkají s výchovnými problémy, mají potíže ve škole, chybí jim sebevědomí, neumí navazovat vztahy v rodině, s kamarády ani budoucími partnery.


Doprovázející organizace pro pěstouny

Pěstoun musí mít ze zákona uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s organizací pověřenou k výkonu SPOD. Ze spolupráce s tzv. „doprovodkou“ plynou pro pěstouna určitá práva a povinnosti pěstounů.


Odměna pěstouna

Odměna pěstouna společně s příspěvkem na úhradu potřeb dítěte, příspěvkem při převzetí dítěte, příspěvkem na zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvkem při ukončení péče tvoří tzv. dávky pěstounské péče. Jde o odměnu osobě, která pečuje o dítě jiných rodičů formou pěstounské péče. Pečující osobě vzniká nárok na odměnu po dobu trvání pěstounské péče, maximálně však do dovršení 26. roku věku dítěte. Výše odměny je odstupňována počtem svěřených dětí, popřípadě péčí o dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby.


OSPOD

Zkratka pro orgán sociálně-právní ochrany dětí, který najdete na každém obecním úřadě, obecním úřadě s rozšířenou působností a krajském úřadě. Lidově označován také jako „sociálka“. Jeho cílem je ochrana zájmu a blaha dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.


Pěstoun

Pěstoun je náhradním rodičem a pečuje o dítě nebo děti jiných rodičů, kteří se o ně nemohou nebo nechtějí starat. Pěstounem se tato osoba stává dobrovolně, a to na základě soudního rozhodnutí. 


Seznam pěstounů na přechodnou dobu

Registr osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, vedený krajským úřadem. V rámci tohoto seznamu jsou v kraji vyhledáváni vhodní pěstouni na přechodnou dobu pro konkrétní dítě. Lze zde také dohledat, kolik je v České republice aktuálně volných či obsazených pěstounů na přechodnou dobu. Seznam je anonymní, ale na internetu volně přístupný.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

Archív